اخبار

فناوری نوین انتقال و توسعه فیبر نوری در ایران

فناوری نوین انتقال و توسعه فیبر نوری در ایران

فناوری نوین انتقال و توسعه فیبر نوری در ایران در ایران با توجه افزایش درخواست سرویسهای IT همچون خدمات الکترونیک بانکی ، اطلاع رسانی سازمانها و شرکت های خدماتی ، شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی و فرهنگی و بطور عمده ارتباطات شبکه های اینترنتی بصورت صدا، تصویر و دیتای مورد استفاده شرکتها های خصوصی و…

جزئیات

تائیدیه فنی Helukabel

تائیدیه فنی Helukabel

با انجام تست فلوک توسط اداره فناوری و اطلاعات شهرداری تهران بر روی برند Helukabel و پاس شدن تست مربوطه،مجوز استفاده از برند Helukabel برای پروژهای شهرداری صادر گردید.

جزئیات