اخذ گواهی نامه انجمن مدیریت ایران I.M.A

Post 2 of 9
اخذ گواهی نامه انجمن مدیریت ایران I.M.A

حضور مدیران شرکت نورآفرینان هامون در اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار که توسط انجمن مدیریت ایران برگزار گردید و گواهینامه مربوطه با تائیدیه موسسه TUV  آلمان و با اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، شرکت ملی نفت ایران ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شهرداری تهران به مدیرعامل شرکت اعطاء گردید .

این مطلب توسط مسئول فنی سایت نوشته شده است.