تائیدیه فنی Helukabel

Post 9 of 9
تائیدیه فنی Helukabel

با انجام تست فلوک توسط اداره فناوری و اطلاعات شهرداری تهران بر روی برند Helukabel و پاس شدن تست مربوطه،مجوز استفاده از برند Helukabel برای پروژهای شهرداری صادر گردید.

این مطلب توسط مسئول فنی سایت نوشته شده است.